Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma WIM Michał Olejarz będące użytkownikiem konta na portalu Facebook pod nazwą ,,Pojemniki-metalowe.com”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na koncie użytkownika zarejestrowanym na portalu Facebook pod adresem facebook.com/pojemnikimetalowe
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych lub osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnej po uzyskaniu zgody przedstawiciela prawnego, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, zarejestrowane wyłącznie pod prawdziwymi danymi.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku braku pełnej zdolności do czynności prawnych posiada pisemną zgodę przedstawiciela prawnego;
  b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu oraz akceptuje jego warunki;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  e. jest zarejestrowanym pod prawdziwymi danymi Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.com;
 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy oraz członkowie rodziny
 6. Uczestnicy przesyłający fotografię oświadczają, że nie naruszają praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich oraz wyrażają zgodę na ich publikację.

§3

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest rabat w wysokości 300 zł netto na zamówione u nas produkty.
 2. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik, który umieści najciekawsze zdjęcie z wykorzystaniem naszego pojemnika na facebookowym profilu użytkownika ,,Pojemniki-metalowe” pod postem konkursowym dotyczący pytania  ,,Jak korzystasz z naszego pojemnika?”,
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator wraz z Komisją.
 4. W skład komisji konkursu wchodzą osoby administrujące kontem użytkownika pod nazwą ,,Pojemniki-metalowe” na portalu Facebook lub inne osoby wskazane przez Organizatora.
 5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

§4

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator konkursu.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie facebook.com/pojemnikimetalowe/ ;
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Call Now Button